แล้วเราก็ได้ทำตามคำตอบที่ให้ไว้ในส่วนหนึ่งของคำถามย่อยในข้อสุดท้าย

ของข้อสอบพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ชุดที่ ๙.๓ ที่ถามว่า…

…ท่านเคยคิดวางแผนที่จะทำอย่างไรบ้าง

เพื่อให้คำสอนในพุทธศาสนาสามารถแผ่ขยายและเจริญตั้งมั่นได้…

********************************

:b42: ระเบียบการศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ :b42:

ของ

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยความอุปถัมภ์ของ

มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม


 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรักษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสืบต่อไป
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ต้องการศึกษาพระอภิธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเวลาเรียนน้อย ไม่สามารถที่จะไปเรียนในสำนักเรียนได้ หรือผู้ที่อยู่ห่างไกลจากสำนักเรียน ให้มีโอกาสได้ศึกษาพระอภิธรรมด้วยตนเองทางไปรษณีย์
 3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในส่วนของพระอภิธรรมปิฎก ให้แพร่หลายสู่สาธุชนทั่วไป อันจะยังประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตและรู้แนวทางการปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์ ตามพุทธประสงค์เรียนฟรีตลอดหลักสูตร โดยความอุปถัมภ์ของ มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรม

 • จะทราบว่า หลักธรรมคำสั่งสอนที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาคืออะไร และหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหน
 • จะเข้าใจธรรมชาติของร่างกายและจิตใจ ที่รวมกันเป็นชีวิต หรือขันธ์ 5 อันประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ว่าแท้จริงแล้ว เป็นแค่เพียงสภาวะที่ปรากฏเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น มิใช่เป็นสัตว์ มิใช่เป็นบุคคล มิใช่เป็นเขา ตามที่หลงผิดกัน
 • จะมีความเข้าใจในเรื่องของบัญญัติธรรม และปรมัตถธรรมอย่างชัดเจน
 • จะตัดสินได้ด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาป
 • จะมีความเข้าใจในเรื่องของการทำบุญมากขึ้น รู้ว่าจะต้องทำบุญอย่างไรจึงจะได้รับอานิสงส์สูงสุด
 • จะทราบว่า บุญ บาป ที่ทำไปแล้ว กลับมาส่งผลได้อย่างไร ทำไมคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกัน
 • จะทราบว่าตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ นรก สวรรค์อยู่ที่ไหน
 • จะเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรม (วิบาก) เป็นอย่างดี
 • จะเข้าใจเรื่องการทำสมาธิ และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง
 • จะเข้าใจรื่อง มรรค ผล นิพพาน อย่างถ่องแท้
 • จะได้รับความรู้ในสาระอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอีกมากมาย

วิธีการเรียนทางไปรษณีย์

 1. นักศึกษาที่สมัครเรียน จะได้รับแจกเอกสารประกอบการศึกษา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร)
 2. เอกสารประกอบการศึกษานี้จะแจกให้ทีละชุด เมื่อนักศึกษาตอบคำถามชุดที่ 1แล้ว จะได้รับบทเรียนชุดที่ 2 เมื่อตอบคำถามชุดที่ 2 แล้ว จะได้บทเรียนชุดที่ 3 เช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ (ในแต่ละชุด จะมีบทเรียน 1-3 ตอน)
 3. เมื่อเรียนบทเรียนครบ 5 ชุด จะมีการวัดผลครั้งที่ 1 และวัดผลครั้งสุดท้าย เมื่อเรียนจบครบ 10 ชุด
 4. นักศึกษาที่ตอบคำถามครบถ้วนตามหลักสูตร (ทั้ง 10 ชุด) จะได้รับวุฒิบัตร ”พระอภิธัมมัตถสังคหะทางไปรษณีย์”
 5. ไม่จำกัดระเวลาในการศึกษา
 6. ไม่จำกัดพื้นความรู้

การสมัครเรียน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร)

หากท่านต้องการ ศึกษาพระอภิธรรม ทางไปรษณีย์

โปรดแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ของท่านโดยละเอียด หรือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่ แล้วส่งไปยัง


ตู้ ปณ. 28

ปณฝ. หน้าพระลาน

กรุงเทพฯ 10202


หรือ Fax ใบสมัครส่งมาทางเบอร์ 02 – 884 5090


เจ้าหน้าที่ทางมูลนิธิฝากบอกมาว่า สามารถส่งใบสมัครของหลาย ๆ

คนรวมกัน ในซองเดียวทีเดียวได้จะได้ประหยัดค่าซองและแสตมป์

(น้ำหนักไม่เกิน 20 กรัม = แสตมป์ 3 บาท)

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่


มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม

5/108 – 9 ซอยบรมราชชนนี 13 ถนนบรมราชชนนี

แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 02 – 884-5091-2

โทรสาร 02 – 884-5090

e-mail : mailmcu@hotmail.com

http://www.buddhism-online.org

http://www.mcu.ac.th

 

การเดินทางไปมูลนิธิฯ ด้วยรถประจำทาง สามารถไปได้หลายสายดังนี้ :

รถประจำทาง สาย 19 , 28 , 30 , 40 , 57 , 66 , 123 , 124 , 127 , 146 , 149 ,

รถปรับอากาศ สาย 3 , 7 , 11 , 17 , 30 , 33 , 66

รถไมโครบัส สาย 4 , 8 และรถตู้อีกหลายสาย

** ลงที่ป้าย เซ็นทรัลปิ่นเกล้า หรือ เมเจอร์ปิ่นเกล้า

ดาวน์โหลด

 

บทเรียน

ข้อสอบ

ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๑
ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๒-๓.๒
ชุดที่ ๓.๑+๓.๒ ชุดที่ ๔-๕.๒ 

 

 

ชุดที่ ๔

วัดผลครั้งที่ ๑

ปรนัย

อัตนัย

ชุดที่ ๕.๑ ชุดที่ ๖.๑ 

 

 

ชุดที่ ๕.๒

ชุดที่ ๖.๒

ชุดที่ ๖.๑ ชุดที่ ๗.๑ 

 

 

ชุดทิ่ ๖.๒ 

 

 

ชุดทิ่ ๗.๒
ชุดที่ ๗.๑ 

 

 

ชุดที่ ๘.๑
ชุดที่ ๗.๒ 

 

 

ชุดที่ ๘.๒ 

 

 

ชุดที่ ๘.๑ 

 

 

ชุดที่ ๘.๓ 

 

 

ชุดที่ ๘.๒ 

 

 

ชุดที่ ๘.๔
ชุดที่ ๘.๓ 

 

 

ชุดที่ ๙.๑
ชุดที่ ๘.๔ 

 

 

ชุดที่ ๙.๒
ชุดที่ ๙.๑ 

 

 

ชุดที่ ๙.๓
ชุดที่ ๙.๒ 

 

 

ชุดที่ ๑๐
ชุดที่ ๙.๓ 

 

 

วัดผลครั้งที่ ๒
ชุดที่ ๑๐ 

 

 

รวมชุด ๖-๑๐ 

 

 

เมื่อสอบวัดผล ได้คะแนนเกิน 60% แ้ล้ว ถือว่าจบหลักสูตร

และจะได้รับวุฒิบัตร ”พระอภิธัมมัตถสังคหะทางไปรษณีย์”

 

Advertisements