ฝนตกหนักแต่เช้าในวันแรงงาน 54 แต่ถึงจะหนักแค่ไหน
ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการไปฟังธรรมที่ยุวพุทธฯ ของเรา (เพราะน้องขับรถไปส่ง อิอิ)

**********************************

อิสระจากอวิชชา
โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคม

 • อาจารย์ที่หน้าที่ต่อบันไดไปให้ถึงธรรม
 • ความสุขมีรากเง้ามาจากความทุกข์
 • สิ่งเกิดดับ ล้วนเป็นทุกข์
 • สิ่งที่ไม่มีตัวตน มีเหตุเกิด และมีเหตุทำให้ดับ
 • มีสิ่งเดียวที่นอกเหนือกฏไตรลักษณ์ นั่นคือ นิพพาน
 • การจะเข้าถึงนิพพาน ต้องศึกษาสิ่งที่เป็นทุกข์ สิ่งที่เกิดดับ
 • เด็กรุ่นใหม่ต้องอาศัยตากับหู เพื่อประกอบจิกซอว์(ประติดประต่อเรื่องราว)ให้เต็ม
 • ปฏิจจสมุปบาท คือ ส่วนขยายของอริยสัจ 4
 • พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจ 4 ในวันวิสาขบูชา
 • ปฐมเทศนา คือ การประกาศธรรมครั้งแรกของพระองค์
 • ธัมมจักรกัปวัตนสูตร ชี้ให้เห็นความสุดโต่งสองสาย แล้วนำไปสู่ทางสายกลาง (อริยมรรค) เพื่อการรู้แจ้ง
 • ดวงตาเห็นธรรมที่เกิดกับโกณฑัณญะ (ในธัมมจักรฯ) “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้ว สิ่งนั้นทั้งปวงก็ต้องดับสลายเป็นธรรมดา”
 • ภาวนา ใน ภาวนามยปัญญา คือ การเจริญมรรคมีองค์ 8
 • การมีมิตรดี เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
 • มิตรดี คือ พระพุทธเจ้า โดยมีมรรคมีองค์ 8 เป็นตัวแทน
 • การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า คือ การเกิดมรรค 8 ซึ่งเป็นหนทางสู่นิพพาน
 • หากมีข้อความที่ขึ้นต้นด้วย ภิกษุทั้งหลาย! นั่นหมายความว่า เป็นสิ่งที่มาจากพระโอษฐ์
 • การเห็นถูก ไม่ใช่การทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้น มันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่เราเองที่เห็นผิด
 • เราเกิดมา เพราะมีตัณหา
 • โสดาบัน คือ ผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งนิพพาน
 • เพราะความเห็นผิด เราจึงใช้ชีวิตผิด
 • ความเห็นถูก คือ สัมมาทิฎฐิ
 • มรรค 8 ย่อเป็น ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)
 • พระอรหันต์ คือ ผู้ที่เห็นสัมมาทิฏฐิ (รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) อย่างแจ่มแจ้ง
 • ทุกข์เกิดขึ้นตั้งแต่อยาก (ถ้ารู้ทัน ก็เท่ากับ รู้ทุกข์)
 • ละสมุทัย จึงเกิดนิโรธ
 • ทุกข์ (ควรรู้) สมุทัย (ควรละ) นิโรธ (ควรทำให้แจ้ง) มรรค (ควรเจริญ)
 • กาม คือ อะไรก็ตามแต่ที่รับมาโดยอยาตนะ (เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์หยาบๆ)
 • เนกขัมมะ คือ การออกจากกาม
 • อินทรีสังวร ช่วยชำระจิตให้เกิดปัญญา
 • ไม่ทำผิดศีล (มีศีล 5 บริบูรณ์) เป็นโสดาบัน
 • แต่การมีศีล 5 บริบูรณ์ ใช่ว่าจะพ้นทุกข์ได้
 • คนนอกศาสนา(พุทธ)ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้ เพราะศาสนาอื่นไม่มี สัมมาวายาโม / สัมมาสติ / สัมมาสมาธิ หรือย่นย่อลงเหลือ สมาธิ ในไตรสิกขา
 • เราทำได้แค่ดีที่สุดในแต่ละขณะ (อย่าได้หวังผล)
 • เมื่อศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหนึ่งเดียว เมื่อนั้นจะเกิดโลกุตรมรรค
 • อย่าได้หวังผล หากทำเหตุไม่ครบ
 • ภาวนา คือ การมีสติ
 • คนนอกศาสนา(พุทธ)อาจจะเห็นได้ว่า กายไม่ใช่เรา แต่จะไม่เห็นว่า จิตไม่ใช่เรา
 • ละอกุศล คือ ให้เลิก ส่วน ละกุศล ไม่ได้ให้เลิก แต่ไม่ให้ยึด
 • สงัดจากกามทั้งหลาย และสงัดจากอกุศล คือ นิพพานชิมลอง

ตามกำหนดการการบรรยายธรรมเลิกเที่ยงตรง แต่เนื้อหามีเกินกว่าจะจบเวลานั้นได้ เลยต้องยืดเวลาออกไป น่าเสียดายที่เราไม่สามารถอยู่ฟังจนจบได้ เพราะนัดน้องมารับ จะให้คอยกันนาน (มีหลานๆ มาด้วย) ก็เกรงใจ จึงจำใจต้องออกก่อนเวลา

กันยา ณ เดือนเก้า
วันฉัตรมงคล ’54

Advertisements